کانال تلگرام پمپ های رنگ پاش
 

نمایش فیلم

شما می توانید با انتخاب هر یک از ویدئوها آن را play کرده و مشاهده کنید.


رنگپاش برقی ایرلس مدل X25سنباده زن برقی DP-3000رنگپاش ایرلس مدلX25Hairless model:DP-SP3100رنگپاش برقی ایرلس مدل X23رنگپاش برقی ایرلس مدل X25Hپمپ رنگپاش برقی ایرلس مدل X25Hرنگپاش برقی ایرلس مدل X35رنگپاش برقی ایرلس Xpro-۳۵اپوکسی کف با دستگاه ایرلس برقی مدل DP-۶۳۳۱تست دستگاه ایرلس DP-Xpro۲۵بتونه پاش ایرلس برقی DP۶۸۸۰دستگاه ایرلس برقی بتونه پاش و عایق پاش DPرنگ آمیزی جداول نیوجرسی با دستگاه ایرلس DP۶۳۲۱بتونه پاش ایرلس برقی DP۶۸۸۰
طریقه راه اندازی رنگپاش برقی ایرلس X-Pro35
دستگاه تمام اتوماتیک خط کشی جداول و خیابانها
پلاستر باکس و رنگپاش ایرلس
پا آلومینیومی
رنگپاش برقی ایرلس مدل SP-4300
پمپ رنگپاش ایرلس برقی مدل DP-X5
Video No. 1Video No. 2